Zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie Premier Sport Tour, s.r.o. (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“)

I. Zmluvný vzťah

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
  1. Premier Sport Tour, s.r.o., prevádzkovateľ cestovnej kancelárie, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 73743/B, so sídlom Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, IČO: 46 219 455, (ďalej len „Obstarávateľ“ alebo „CK“), a
  2. Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Pre účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila Zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba, v prospech ktorej sa Zmluva uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila, a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol (ďalej len „Objednávateľ“).
   (spolu aj ako „Zmluvné strany“)
 2. Zmluvný vzťah medzi CK a Objednávateľom vzniká na základe: a) platne uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „Zmluva“), alebo b) potvrdenia písomnej/online individuálnej objednávky Objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie. Zmluva resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje Zmluvu jej zákonný zástupca. Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu alebo služieb.
 3. Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, rovnako ako aj tieto Všeobecné zmluvné podmienky tvoria súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu, ak si Zmluvné strany písomne nedohodnú iné podmienky. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
 4. Potvrdením písomnej/online individuálnej objednávky Objednávateľa na zájazd alebo služby alebo podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu sa CK zaväzuje, že Objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd). Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v takejto vopred ponúkanej kombinácii služieb môžu byť poskytnuté s nárokom CK na zaplatenie týchto služieb Objednávateľom.
 5. Potvrdením písomnej/online individuálnej objednávky Objednávateľa na zájazd alebo služby alebo podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu sa Objednávateľ zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu/služieb alebo jej časť. V prípade, že Objednávateľ uzatvára Zmluvu v prospech ďalších objednávateľov zájazdu uvedených na Zmluve, potvrdzuje podpisom Zmluvy, že disponuje písomným splnomocnením ostatných objednávateľov konať v ich mene, s výslovným súhlasom na uzatvorenie Zmluvy a poskytnutie ich osobných údajov CK. Ďalej sa Objednávateľ aj v mene týchto osôb zaväzuje za splnenie záväzkov voči CK a súčasne sa zaväzuje bezodkladne odovzdať ostatným objednávateľom zájazdu informácie určené CK pre objednávateľov zájazdu. Zaplatenie časti resp. celej ceny zájazdu je Objednávateľ povinný na výzvu CK preukázateľným spôsobom doložiť.
 6. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté písomne.
 7. Právo účasti na zájazde vzniká Objednávateľovi a ďalším objednávateľom uvedeným na Zmluve zaplatením dohodnutej ceny zájazdu v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb. Platným dokladom pre nástup Objednávateľa na zájazd je platne uzavretá Zmluva a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

II. Cenové a platobné podmienky

 1. Ceny zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a Objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená na Zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavy uplatňuje Objednávateľ pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu resp. služieb v prípade, že dôjde k:
  1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
  2. zvýšeniu platieb spojených s dopravou,
  3. zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
 3. Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, CK cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jednostranne zvýši:
  1. o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2 písmena a) a b) tohto článku oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu,
  2. o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 2 písmena c) tohto článku.
 4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu resp. služieb je CK povinná Objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť CK dohodnutú časť ceny zájazdu, spravidla vo výške 50% (vrátane fakultatívnych resp. doplnkových služieb), pri uzatvorení Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zvyšnú časť ceny zájazdu najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody sú splatné ihneď.
 6. V prípade uzavretia zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred začatím zájazdu Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu zájazdu v plnej výške už pri podpise Zmluvy.
 7. Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka, early booking a pod.) a pri prezentovaných akciách (first moment a pod.) je cena zájazdu alebo služby splatná ihneď jednou čiastkou.
 8. Pri platbe Objednávateľa bankovým prevodom hradí všetky bankové poplatky Objednávateľ, v opačnom prípade je CK oprávnená zostávajúcu sumu objednávateľovi doúčtovať.

III. Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. K právam Objednávateľa patrí najmä:
  1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  2. právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  3. odstúpiť od Zmluvy podľa článku 7 týchto Všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia vypočítaného stornopoplatku,
  4. právo na reklamáciu nedostatkov a zároveň náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
  5. právo na ochranu osobných údajov, ktoré Objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch odovzdaných CK pred nepovolanými osobami,
  6. právo písomne oznámiť CK pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Toto právo však môže Objednávateľ uplatniť iba v lehote do 3 dní pred začatím zájazdu. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva Objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti s touto zmenou vzniknú. Nový objednávateľ nemá nárok na zohľadnenie akcií, zliav a poistenia, ktoré boli spojené výhradne s osobou pôvodného objednávateľa alebo podmienkami špeciálnych akcií (vernostné zľavy, early booking a pod.) CK má nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré jej v súvislosti so zmenou Objednávateľa vzniknú.
 2. K povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:
  1. poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CK,
  2. zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2 týchto Všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu CK zaplatenie preukázať dokladom,
  3. bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
  4. prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb (napríklad lístky na futbalový zápas) a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,
  5. zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad plnoletého Objednávateľa počas zájazdu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
  6. riadiť sa pokynmi CK, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať dohodnutý program,
  7. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku 6 týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
  8. počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných objednávateľov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK,
  9. zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných objednávateľov zájazdu,
  10. uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,
  11. uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných objednávateľov zájazdu, dodávateľov služieb a CK,
  12. dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase so všetkými dokladmi, vrátane najmä platného cestovného dokladu.
 3. K povinnostiam Objednávateľa – právnickej osoby ďalej patrí:
  1. poveriť oprávneného zástupcu, s ktorým CK bude komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami,
  2. zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti podľa predchádzajúceho bodu 2, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
  3. odovzdať CK menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.
 4. V prípadoch, že Objednávateľ zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných objednávateľov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za podstatné porušenie podmienok Zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných objednávateľov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu dôsledky spočívajúce v neposkytnutí ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu Objednávateľa zo zájazdu je CK oprávnená jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného Objednávateľa za nevyužité služby.

IV. Práva a povinnosti CK

 1. CK je povinná:
  1. mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku;
  2. pred uzatvorením Zmluvy informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu;
  3. najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť Objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre Objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, a to ich zaslaním na adresu Objednávateľa uvedenú v Zmluve, alebo iným spôsobom dohodnutým s CK; tieto podrobné informácie sa poskytujú len jednému Objednávateľovi zo Zmluvy a na jeho adresu uvedenú v Zmluve.
 2. CK nie je povinná vrátiť cenu zájazdu, ak sa Objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne uvedených údajov v Zmluve, pokiaľ sa nedostavil v určený termín na miesto odletu alebo bol vrátený z colného pásma pre nedodržanie pasových, colných, devízových a iných predpisov.
 3. CK nie je povinná poskytnúť Objednávateľovi plnenia a služby nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.
 4. CK je povinná odovzdať Objednávateľovi spolu so Zmluvou doklady týkajúce sa poistenia insolventnosti CK ako aj komplexného poistenia Objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK).

V. Zmeny dohodnutých služieb

 1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. S výnimkou uvedenou v bode 2 tohto článku, má Objednávateľ právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia stornopoplatkov. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny. V prípade, že Objednávateľ nedoručí CK v danej lehote písomne svoje odstúpenie od zmluvy, platí, že so zmenami súhlasí.
 2. V prípade, ak pred začiatkom zájazdu alebo po začatí zájazdu dôjde k zmene podstatnej podmienky Zmluvy zo strany CK bez jej zavinenia, najmä, okrem iného, ak usporiadateľ futbalového zápasu zmení termín konania zápasu, CK nie je povinná vrátiť Objednávateľovi už vynaložené náklady na dopravu, ubytovanie, poistenie a iné náklady. V takomto prípade sú Zmluvné strany povinné rokovať o vzájomnej dohode a spoločne tak minimalizovať vznik ďalších nevyhnutných nákladov.
 3. Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne Objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť , aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať.
 4. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je CK povinná:
  1. zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky Objednávateľa vylúčené, alebo
  2. vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
  3. poskytnúť Objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.
 5. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť pre Objednávateľa náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
 6. CK má právo na náhradu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s Objednávateľom a, ktoré boli poskytnuté so súhlasom Objednávateľa počas zájazdu.
 7. CK si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a, ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť Objednávateľa a pod.
 8. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí, ktorým nebolo možné ani pri vynaložení všetkého úsilia zabrániť.

VI. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

 1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká Objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
 3. O uplatnení nároku na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie. Písomný záznam Objednávateľ predkladá pri uplatnení práva na reklamáciu.
 4. Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ uplatniť písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo na reklamáciu zaniká. K písomnému uplatneniu svojich práv Objednávateľ doloží písomný záznam uvedený v bode 3 tohto článku.
 5. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
 6. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od Zmluvy, ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
 7. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
 8. Každý Objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje. CK nenesenie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi klienta.

VII. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie zájazdu

 1. CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností Objednávateľom.
 2. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd pred jeho zahájením, ak by nebol dosiahnutý minimálny počet účastníkov (výhrada minimálneho počtu účastníkov). Minimálny počet účastníkov je určený individuálne pre každý zájazd v Zmluve a/alebo v písomnej ponuke zájazdu. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov má CK právo zájazd zrušiť, najneskôr však 10 dní pred začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať Objednávateľovi oznámenie najneskôr do 10 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.
 3. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvu predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť. Objednávateľ má v takom prípade nárok na vrátenie tej časti ceny, ktorá neslúži na úhradu vopred hradených nákladov, akým je napríklad letecká doprava, rezervácia ubytovania alebo lístok na futbalový zápas.
 4. CK je oprávnená zrušiť zájazd aj z iných dôvodov než tých uvedených v bode 3 tohto článku. V tomto prípade je však CK oprávnená zrušiť zájazd najneskôr 21 dní pred plánovaným začatím zájazdu, pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať Objednávateľovi oznámenie najneskôr do 21 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.
 5. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
  1. bez udania dôvodu, alebo
  2. z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CK vyplývajúcich zo Zmluvy
  3. ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy o zájazde podľa čl. V. ods. 1 týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

  Oznámenie o odstúpení od Zmluvy zašle Objednávateľ na adresu sídla CK doporučene, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

 6. Ak nie je dôvodom odstúpenia od Zmluvy podstatné porušenie povinnosti CK stanovené Zmluvou, s výnimkou uvedenou v bode 2 článku V., alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, je Objednávateľ povinný zaplatiť CK stornopoplatok. Výška stornopoplatku je 100% z ceny objednaných služieb + poistné/osoba. Tento stornopoplatok je Objednávateľ povinný zaplatiť aj v prípade ak sa nedostaví k odletu, odlet zmešká alebo je vylúčený zo zájazdu.
  Nárok na náhradu škody, prevyšujúcej výšku uhradeného stornopoplatku, ktorá vznikla CK odstúpením klienta od Zmuvy nie je uhradením stornopoplatku dotknutá.
 7. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2-lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť náhradu vzniknutej škody vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. V prípade storna účasti na zájazde jednej osoby resp. viacerých z niekoľkých uvedených na zmluve sa náhrada škody vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb resp. objednaných služieb ubytovania.
 8. CK má právo odpočítať stornopoplatok prípadne svoj nárok na náhradu škody + poistné od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny zájazdu.
 9. Žiadosť Objednávateľa o zmenu termínu zájazdu alebo destinácie/ubytovacieho zariadenia uvedeného v uzatvorenej Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany Objednávateľa zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného zájazdu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

VIII. Osobné údaje

 1. Objednávateľ, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, podpísaním Zmluvy udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve s CK ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Objednávateľa. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode Objednávateľa s CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas Objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných objednávateľov zájazdu, a to na základe plnej moci resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia Zmluvy.

IX. Poistenie insolventnosti

 1. CK je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad jej úpadku (poistenie insolventnosti). CK ako poistník má uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku s Europäische Reiseversicherung AG ako poisťovateľom. Na základe tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi ako poistenému, na ktorého sa vzťahuje uzavretá Zmluva právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:
  1. neposkytne Objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je táto súčasťou zájazdu,
  2. nevráti Objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  3. nevráti Objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
 2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Objednávateľ ako poistený povinný najmä:
  1. najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade čl. 9 ods. 1 písm. a),
  2. poskytnúť poistiteľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poistiteľovi Zmluvu a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poistiteľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené;
  3. zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody, či iné obdobné právo.

  Ak Objednávateľ ako poistený poruší vyššie uvedené povinnosti, je poistiteľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poistiteľa plniť.

 3. CK odovzdá Objednávateľovi súčasne so Zmluvou doklad, ktorý obsahuje informácie o uzatvorenom poistení zájazdu s označením poistiteľa, podmienok poistenia zájazdu a spôsobu oznámenia poistnej udalosti.
 4. Podrobné znenie Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je Objednávateľovi k dispozícii na vyžiadanie od CK.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre účastníkov zájazdov CK a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je CK stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak. Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 1.9.2011.
 2. Objednávateľ svojim podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje:
  • že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj osobitným ponukovým listom CK špecifikujúcim zájazd,
  • že sú mu známe tieto Všeobecné zmluvné podmienky a súhlasí s nimi,
  • že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
  • nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde.

  Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných objednávateľov zájazdu, uvedených na Zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili.

 3. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok a Zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.
 4. CK si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien údajov a informácií o službách, cenách a cestovných podmienkach obsiahnutých v katalógu alebo v osobitnom ponukovom liste.
 5. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré CK vydáva a poskytli ich tretie osoby a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch tretích osôb, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ovplyvniť ich obsah.
 6. Ak sa odlišuje vymedzenie zájazdu uvedené v katalógu od Zmluvy, má vždy prednosť Zmluva.

V Bratislave, dňa 1.9.2011